Školení a semináře

Semináře

Název: Agrese, krize a možnosti jejich řešení v pedagogické praxi

Anotace:

Seminář je koncipován s ohledem na cílovou skupinu pedagogů, důraz je kladen na interaktivní formu, ve které mohou být řešeny a diskutovány jak obecné, tak konkrétní problémy a případy z praxe účastníků.

Úvod semináře bude věnován rozboru zdrojů a původu agresivního chování žáků a studentů i dospělých (rodičů a jiných osob), se kterými se pedagog setkává a možnosti jejich praktického řešení (právě v kontextu zjištění příčiny – tedy cíleného působení). Prostor je věnován také limitacím možností pedagoga v praxi.

V další části budou stručně vymezena věková specifika žáků a studentů.

Součástí vzdělávací akce je nárys tématu rolí, které se ve třídě uskupují (včetně podílu pedagogů), pozitivních a negativních dopadů přirozené dynamiky třídního kolektivu (která k práci pedagoga neodmyslitelně patří) a jejich vztah k rozvoji krize třídního kolektivu a ke vzniku sociálně-patologických forem chování (agrese, užívání alkoholu, cigaret, krádeže apod.).

Dle praktických případů z pedagogické praxe budou nastíněny možnosti diagnostiky a práce s krizí třídního kolektivu, práce s cílem (neboli efektivní způsob formulace a realizace cíle v kontextu s problémy ve třídě).

Cíl semináře:

Cílem vzdělávací akce je rozvinout pedagogické dovednosti pedagogických pracovníků, zvýšit jejich osobnostní i profesní kompetence a následně zlepšit celkové klima třídy a školy. Seminář poskytne teoretické, ale hlavně praktické poznatky pro práci s agresí, krizí a dynamikou třídy, které se v současné době stávají velmi aktuálními a mohou výrazně ovlivnit výchovně-vzdělávací proces, dále nabídnout náměty z praxe (podložené teoretickými výzkumy) na usnadnění jednotlivých kroků práce s konkrétními problémy.

Akreditace MŠMT: č.j.: 24 958/2010-25-553

Doba trvání: 4 hodiny

Místo konání: Bude určeno dle poptávky.

Předpokládaná cena: 8 000,- Kč (cena je vždy upřesněna na základě poptávky)

V případě zájmu o seminář pište na email info@tridavkrizi.cz nebo volejte na telefon +420 595 136 948.

Školení

Název: Diagnostická pomůcka Třída v krizi

Anotace:

Školení je určeno pro odborníky s profilací v sociálně pomáhajících profesích, kteří absolvovali základní výcvik v diagnosticko intervenčním systému „Barvy života“ a zároveň má přímou profesní návaznost na odborná pracoviště doporučovaná MŠMT ČR pro preventivní a intervenční práci se třídami s poruchami chování (PPP, SVP, Diagnostické ústavy apod. viz metodické pokyny MŠMT č.j.:14 514/2000-51; č.j.: 28 275/2000-22; č.j.: 10 194/2002-14; č.j.: 20 006/2007-51).

Podmínka vstupu: Absolvování Základního výcviku Barev života

Doba trvání: 2 dny

Místo konání: Bude určeno dle poptávky.

Cena: 2 000,- Kč za osobu

V případě zájmu o školení pište na email vycviky@dap-services.cz nebo volejte na telefon +420 595 136 948.

Výcvik

Název:  Třída v krizi

Doba trvání: 1 den

Termín konání: 8.3.2012

Místo konání: Prostějov nebo okolí

Cena: 1 500,-Kč za osobu (1 800,-Kč vč. DPH)

V případě zájmu o školení pište na email vycviky@dap-services.cz nebo volejte na telefon +420 595 136 948.