Zkušenosti z praxe

Využití psychodiagnostického pomůcky Třída v krizi je poměrně široké. Univerzální. A to v tom smyslu, že jej můžeme nasadit hned ve třech oblastech:

 1. Preventivní
 2. Řešení začínajících a drobných problémů
 3. Řešení vážných, dlouhodobých a velmi nežádoucích problémů

1. Preventivní

Tam, kde si chce škola zmapovat status quo ve škole nebo třídě. Zde produkt ukáže, zda jsou ve třídě nebo kolektivu skryté aspekty a vzorce chování jednotlivců, které mohou přerůst v nežádoucí projevy chování. Komplexně a hlavně objektivně zmapuje prostředí i podmínky . Také ukáže- a to je podstatné, možné řešení nebo zamezení další eskalace potíží.

Možné modely využití:

 • Prevence u nových kolektivů – první ročníky ZŠ, SŠ, víceletých gymnázií
 • Prevence u nových kolektivů – nové třídy, skupiny a kolektivy (nové třídy na ZŠ – například 6.ročníky se zaměřením nebo rozšířenou výukou nějakých předmětů, staré třídy, kde přišlo více dětí z jiných tříd nebo škol, nově poskládané nebo sloučené třídy, skupiny odborného výcviku, skupiny v půlených předmětech...)
 • Prevence u tříd, kde se neprojevují žádné náznaky problémů, ale v minulosti zde byly drobné přestupky a náznaky nežádoucích jevů
 • Prevence u zcela bezproblémových tříd, které se však žáci nebo studenti dostávají do kritického období například puberty...
 • Prevence u zcela bezproblémových tříd nebo kolektivů, které se stýkají s jinými kolektivy nebo skupinami, které však už tak bezproblémové nejsou
 • U zcela bezproblémových kolektivů a skupin – prostě jako prevence – pro jistotu a klid duše

Doporučeno osvíceným školám a pedagogům, kteří ví, že prevence je jediná skutečně fungující zbraň proti šikaně i proti dalším potížím.

2. Řešení začínajících nebo drobných problémů

Tam, kde se již projevily první problémy nebo zřejmé náznaky. Tam, kde škola chce řešit problémy včas, dokud je řešení relativně snadné a škody minimální. Zatím totiž jde o běžné projevy, které se běžně řeší v rámci standardních řešení a nástrojů, které škola používá. Může jít o zhoršený prospěch a chování v hodinách, nevhodné projevy na školních akcích, první přestupky o přestávkách, nevhodné projevy k vyučujícím, poškozování majetku, záškoláctví a další. Samozřejmě sem patří i první projevy šikany, agresivního chování, užívání alkoholu atp.

Zde produkt Třída v krizi zmapuje třídu nebo kolektiv a exaktně popíše příčiny chování, dále jeho míru závadnosti a prognózu vývoje. Také ukáže možné modely řešení a jejich efektivitu. Důležité je, když se ukáže, že je problém hlubší a odhalí se, že jde o špičku ledovce- tak navrhne další, přesnější postupy a řešení.

Možné modely využití:

 • Řešení ihned prvních i drobných projevů a náznaků závadného a nebezpečného chování
 • Řešení kázeňských přestupků a výstřelků, které nejsou zásadně velké, ale jsou opakované a jejich četnost kolísá nebo dokonce se zvyšuje
 • Řešení opakovaných a menších problémů, které se vrací a selhávají běžné mechanismy, které škola používá
 • Řešení problémů, které nejsou velké nebo příliš závadné, ale projevily se náhle, neočekávaně, nelogicky a jsou překvapením a signalizují latentní problémy a příčiny
 • Řešení problémů, které se v zásadě neprojevily, ale jsou signály, že jsou v kolektivu nezdravé vztahy nebo atmosféra a je jen otázka času, kdy se projeví

Pro školy a pedagogy, kteří chápou, že pokud se problém podchytí v počátcích, tak je jejich řešení snazší, levnější a méně bolestné. Také škody jsou mnohem , mnohem menší.

3. Řešení vážných, dlouhodobých a velmi nežádoucích problémů

Tam, kde se již problémy naplno projevily. Tam, kde již „hoří“ a je nejvyšší čas řešit vzniklý problém. Navíc může nastat situace, kde řešení spěchá a je nanejvýš žádoucí postupovat rychle, efektivně a účinně a přitom nenapáchat další škody. Analýza problému a následné řešení musí být rychlé, účinné a maximálně přesně zacílené. Musí jit přímo k jádru problému.

Možné modely využití:

 • Řešení problémů, které se již naplno projevily – ničení majetku, šikana, agresivní projevy chování, masivní neprospěch, záškoláctví, požívání drog a návykových látek...
 • Řešení problémů, které jsou třeba i nevelké, ale opakované, soustavné a stupňující se
 • Řešení problémů, které nejsou stále, ale propukají opakovaně, silně a nevypočitatelně
 • Řešení problému, který se projevil poprvé, nečekaně a ojediněle, ale svojí závažností, silou nebo nebezpečnostní vyžaduje rychlé a radikální řešení

Pro školy, kde se bohužel již problém vyskytl a to třeba i ve větší nebo vážnější formě, ale škola chce problém řešit a uvědomuje si, že jakákoliv liknavost, oddalování problému nebo „strkání hlavy do písku“ situaci jen zhoršuje, komplikuje a ztěžuje.